U NAS

Organizacja Pracy Szkoły

Dla rodziców

Dokumenty

Klasy

Plan Lekcji

Pracownicy szkoły

Samorząd Uczniowski

Nasi Najmłodsi

Z uczniowskich zeszytów

Konkursy

Kronika Szkolna

Galeria

Ciekawe strony

   

   

   

   

 

 


 

______________________________________________________________________________________

 


 

______________________________________________________________________________________

 

Informujemy Rodziców, że Stowarzyszenie Edukacji bez Granic i Pracownia Testów Psychologicznych w Gdańskich zwróciło się do Szkoły z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia wśród uczniów badań normalizujących testy badawcze. Wyjaśniamy, że badania będą anonimowe i służą wyłącznie do zbiorczych analiz statystycznych. Reprezentatywna grupa uczniów otrzyma zgody na przeprowadzenie badania.

Za zrozumienie i wyrażenie zgody, z góry dziękujemy.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

Nieodpłatne podręczniki - informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Uprawnieni uczniowie mają prawo do bezpłatnych podręczników, które są na stanie biblioteki szkolnej, a udostępniane są na zasadach obowiązujących każdego jej czytelnika.
Za zniszczone i zagubione podręczniki rodzic zobowiązany jest do pokrycia strat.

Obowiązujące zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej określone są w prawie, a niżej opracowane przez Panią Beatę Matosek Zastępcę Dyrektora Departamentu Ekonomicznego MEN:

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

1. Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
· kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza”
do klasy I szkoły podstawowej;
· kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
· kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia
na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,
numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.
W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

2. Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:
· do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,
· do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,
· do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum,

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.
W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego - tj. Gminy Starogard Gdański - informacja w sekretariacie szkoły.

Podstawa prawna:
Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum, może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.”
 

______________________________________________________________________________________

 


W poniedziałek 12.09.2016 r. w godz. 16.00 – 18.00 odbędą się spotkania nauczycielskich zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom naszej szkoły.


Zapraszamy zainteresowanych rodziców.
 


12.09.2016r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami:


* dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III o godz.16.30
* uczniów klas IV – VI o godz.17.00
* uczniów gimnazjum o godz.17.30, a klasy II gimnazjum o godz.18.00
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW!

12.09.2016r. o godz.19.00 odbędzie się spotkanie Oddziałowych Rad Rodziców.

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Kraków, 3 czerwca 2016 roku

KOMUNIKAT PRASOWY

Fundacja Aby żyć, organizator kampanii społeczno-edukacyjnej pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” realizuje działania edukacyjne skierowane do rodziców w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom.

„Szczepienia to najskuteczniejsza, bezpieczna i jedyna metoda zapobiegania wielu groźnym chorobom wywoływanym przez pneumokoki. Obecnie, przy powszechnym dostępie do internetu, rodzice napotykają wiele nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji odnośnie szczepień. Dlatego, postawiliśmy sobie za cel edukowanie ich w temacie zagrożeń ze strony pneumokoków, które są szczególnie groźne dla małych dzieci oraz przekazywanie rzetelnych informacji opartych na wiedzy medycznej i doświadczeniu lekarzy” – mówi Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji Aby żyć.

Aby ułatwić rodzicom zdobycie wiedzy na temat pneumokoków oraz możliwości zabezpieczenia swoich dzieci przed chorobami, które one wywołują, na potrzeby kampanii powstała edukacyjna strona internetowa (www.szczepimy.com.pl). Na stronie rodzice mogą uzyskać informacje m.in.: co to są pneumokoki, jakie wywołują choroby, w jakim wieku należy rozpocząć szczepienie dziecka celem uzyskania najskuteczniejszej ochrony, jak przygotować dziecko do szczepienia, co to są niepożądane odczyny poszczepienne. Na stronie internetowej funkcjonuje też forum dla rodziców, w ramach którego można zadać indywidualne pytanie lekarzowi, wymienić opinie z innymi rodzicami na temat szczepień oraz zdrowia dziecka. Dodatkowo została zamieszczona też interaktywna mapka, która w łatwy sposób umożliwia odszukanie akcji bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom w danym województwie.

Kampania będzie miała również swoje odsłony w telewizji, radio, prasie, ale przede wszystkim w internecie, gdzie rodzice najczęściej szukają informacji na temat szczepień. Prowadzone będą również działania edukacyjne w mediach społecznościowych m.in. fanpage kampanii na Facebooku (facebook.com/szczepimy). Patronat Honorowy nad kampanią objęli Rzecznik Praw Dziecka i Główny Inspektor Sanitarny oraz towarzystwa naukowe.

Pneumokoki to jedne z bakterii najgroźniejszych dla zdrowia i życia małych dzieci, zwłaszcza do 2. roku życia, kiedy ich układ odpornościowy nie jest jeszcze dostatecznie wykształcony. Szczepiąc swoje maluchy przeciwko pneumokokom, rodzice mogą uchronić je przed poważnymi konsekwencjami choroby pneumokokowej, jak głuchota, padaczka, niedowłady, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, a nawet zgon. Szczepienia przeciwko pneumokokom wskazywane są przez ekspertów medycznych jako najważniejsze z listy szczepień zalecanych i powinny być wybierane przez rodziców w pierwszej kolejności. Zgodnie z zaleceniami Programu Szczepień Ochronnych szczepienia przeciwko pneumokokom należy rozpocząć od 2 miesiąca życia dziecka. A o szczepienie najlepiej zapytać swojego lekarza pediatrę.

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae, czyli dwoinka zapalenia płuc) należą do bakterii najbardziej rozpowszechnionych w naszym środowisku. Są jedną z głównych przyczyn zakażeń dróg oddechowych u ludzi. Najczęściej bakterie te wywołują zakażenia nieinwazyjne, takie jak zapalenie ucha środkowego, zatok, a także oskrzeli i płuc.

Najgroźniejsza jest jednak inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), która rozwija się wówczas, gdy bakterie docierają do miejsc fizjologicznie jałowych, takich jak krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, jama opłucnej. IChP może przybrać postać zapalenia płuc z bakteriemią (zakażenie krwi bakteriami), zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i sepsy. Jej przebieg może być bardzo gwałtowny – z zaburzeniami świadomości, niewydolnością oddechową, a po przebytej chorobie mogą pojawić się powikłania: osłabienie słuchu lub głuchota, padaczka, niedowład, porażenie, opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Eksperci są zgodni, że najlepszą metodą na to, by uchronić swoje dziecko przed IChP, jej groźnymi powikłaniami z jej powodu jest zaszczepienie go przeciwko pneumokokom.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje wprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom we wszystkich krajach. Zakażenia tymi bakteriami są bowiem jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności małych dzieci na świecie. Dodatkowy problem stanowi to, że pojawia się coraz więcej szczepów pneumokoków opornych na znane antybiotyki, takie jak penicylina.

Więcej informacji:

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków

tel. 661 397 839

fundacja@abyzyc.pl; www.abyzyc.pl

D&D Communication

Renata Obuchowska

tel. 500 210 107, renata.obuchowska@ddc.com.pl

______________________________________________________________________________________

  Informacja dla rodziców

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Kochane Dzieci, Drodzy Dorośli

20 listopada br. po raz drugi w Polsce obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie to 7 listopada 2014 r., na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby wyraźnie zaznaczyć, iż prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

Polska na arenie międzynarodowej uznawana jest za ojczyznę praw dziecka, Janusz Korczak jest doskonale rozpoznawany w krajach, które ratyfikowały Konwencję o prawach dziecka, mamy więc społeczne zobowiązanie, aby te wypracowane przez lata standardy dotyczące praw dziecka upowszechniać również w Polsce.

Kochane dzieci! W tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Ten dzień przypomina, że niezbywalne prawa dziecka zapisane są w Konstytucji RP czy Konwencji o prawach dziecka, i przede wszystkim zwraca uwagę na to, że dzieci mają prawo do tego, aby być otoczone miłością, aby być wychowanymi w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy. Niestety ciągle ponad połowa Polaków akceptuje bicie dzieci, choć jest ono niezgodne z prawem. Liczę, że nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Bicie, czas z tym skończyć” przyczyni się zmiany postaw społecznych i – w efekcie - do obniżenia niepokojących statystyk.

Szanowni wychowawcy, sędziowie, pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele zawodów obcujących na co dzień z dziećmi! Ponad 90 proc. młodych ludzi, z którymi się spotykam, wskazuje, że najważniejszym ich prawem jest prawo do wyrażania własnego zdania. Najmłodsi nie domagają się absolutnej zgody na realizację wszystkich dziecięcych pomysłów, po prostu - chcą być słuchani. Warto poświęcić im czas i uwagę, nie tylko 20 listopada.

Wszystkim razem i każdemu z osobna życzę w tym dniu dobrych refleksji i skutecznych działań na rzecz lepszego świata.

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

______________________________________________________________________________________

więcej >>>
______________________________________________________________________________________

 

Od roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny.
 
Co najważniejsze rodzice nie płacą za dostęp do e-dziennika.
 

Zakładania e-dziennika - instrukcja dla rodzica:

1. Logujemy się na stronie https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski
2. Wybieramy zakładkę-logowanie (przy zakładaniu konta: Załóż konto - Tworzenie konta)
3. Podajemy własnego maila (tego, który podaliście Państwo wychowawcy na spotkaniu z rodzicami) i otrzymacie Państwo informację na własną pocztę o próbie logowania do systemu
4. VULCAN wysyła na Państwa pocztę link, który należy uaktywnić i ponownie zalogować się na stronie 
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastarogardgdanski, wpisując maila i ustanowić nowe hasło, na które będziecie Państwo wchodzić na stronę VULCAN (hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, w tym jedną wielką literę i cyfrę)
5. Po wejściu na stronę VULCAN dokonujemy logowania, wpisując naszego maila i hasło, które sami Państwo ustaliliście.
6. Na stronie VULCAN będziecie mieli Państwo informacje o postępach w nauce, zachowaniu o swoim dziecku; wiadomości różne. Za pomocą e-dziennika możliwe jest elektroniczne usprawiedliwianie nieobecności-Rodzic / prawny opiekun wysyła wiadomość o przyczynie nieobecności dziecka drogą wiadomości elektronicznej na stronie e-dziennika.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Ważne informacje związane z organizacją roku szkolnego 2015/2016

 

1.      Rok szkolny 2015/2016 jest rokiem jubileuszowym – obchodzimy 200 – lecie szkoły w Jabłowie – zapraszamy wszystkich chętnych do opracowania scenariusza tych obchodów i pomocy w jego realizacji.

2.      Nauczyciele i rodzice mogą wzajemnie kontaktować się za pomocą e-dziennika oraz osobiście w drugie poniedziałki miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 podczas dyżurów nauczycielskich. 

3.      W przypadku zwolnienia dziecka z zajęć danego dnia, rodzice zobowiązani do osobistego odebrania dziecka ze szkoły.

4.      Po zakończonych zajęciach szkolnych (obowiązkowych i dodatkowych) uczniowie oczekujący na odjazd do domu przebywają pod opieką nauczyciela w świetlicy. W tym czasie można odrobić lekcje, poprosić nauczyciela lub kolegów o pomoc w nauce, porozmawiać, grać w gry planszowe, czytać …

5.      Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem odbędzie się 30.09.2015r. o godz. 18.00.

6.      Wywiadówki/spotkania z wychowawcami dla Rodziców zaplanowano na dni:

- 07.09.2015

- 09.11.2015

- 11.01.2016

- 08.02.2016

- 11.04.2016

- 09.05.2016

(w przypadku zmiany terminów lub dodania nowego - Rodzice zostaną poinformowani).

7.      Posiedzenie Zespołów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbędzie się w dniu 29 września 2015 roku o godz. 14.00. Rodzic w każdym momencie może wystąpić o dodatkowe wsparcie/pomoc dla swojego dziecka.

8.      Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016 na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego: 

a) 14.10.2015 – Dzień Edukacji Narodowej,
oraz
b)  4 i 5.01.2016, 
c)  5.04.2016 – sprawdzian w klasie VI – dotyczy dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej (kl. I-V),
d)  18, 19, 20.04.2016 – egzamin gimnazjalny - dotyczy uczniów gimnazjum (kl. I-II),

e) 02.05.2016

f)  27.05.2016

Dla dzieci, które w domu nie mają zapewnionej opieki w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. W celu prawidłowej organizacji zajęć opiekuńczych w tych dniach Rodzice zostaną poproszeni o pisemne potwierdzenie obecności dziecka w szkole.

9.      Ubezpieczenie uczniów przez Rodziców jest dobrowolne.

10.  Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej uczestniczą w programie MAŁY MISTRZ – propagowanie aktywnej postawy.

11.  Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum uczestniczą w programie YOUNGSTER – dodatkowe zajęcia języka angielskiego.

12.  Szkoła podstawowa bierze udział w programach „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.

13.  Egzaminy zewnętrzne na zakończenie szkoły podstawowej i gimnazjum: Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, wskazanych w Tabeli 1. (Komunikat dyrektora CKE z dnia 07.09.2015r.), wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia. Do 20 listopada 2015 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie (załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu lub załącznik 4b w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych

i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 24 listopada 2015 r.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Maksymalne wysokości świadczeń ubezpieczenia 2015-2016
 

Warunki Grupowego Ubezpieczenia 2015-2016.pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 List ministra edukacji do dyrektorów szkół
 

OBEJRZYJ FILM

https://vimeo.com/130853793

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

  Informacja dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latach

  List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników

_________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

potrzebne dokumenty
_________________________________________________

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 


  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkole i ZWP 2015/2016

  zał. nr 2P - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZWP

  zał. nr 3P- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

  zał. nr 4P - wniosek o przyjęcie do ZWP


 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

  zał. nr 1 Szkoła Podstawowa - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do kl. I SP

  zał. nr 2 Szkoła Podstawowa - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do kl. I SP 

PUBLICZNE GIMNAZJUM  Rekrutacja do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

  zał. nr 1 Publiczne Gimnazjum - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do kl. I PG

  zał. nr 2Publiczne Gimnazjum - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do kl. I PG 

OŚWIADCZENIA  oświadczenie nr 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  oświadczenie nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

  oświadczenie nr 3 - oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

  oświadczenie nr 4 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki

  oświadczenie nr 7 - oświadczenie o kontynuacji nauki w ZSP w Jabłowie

  oświadczenie nr 8 - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

 

 

______________________________________________________________________________________

DRODZY RODZICE EGZAMINY WASZYCH DZIECI JUŻ WKRÓTCE...
 

Sprawdzian w klasie VI

  Informacje dla rodziców

  Obowiązujące procedury

 

 

 

Egzamin gimnazjalny
 

  Informacje dla rodziców

  Obowiązujące procedury

______________________________________________________________________________________

W pigułce…


1. W szkole uczniowie mają możliwość korzystania z indywidualnych szafek na przybory szkolne i podręczniki.
2. Podręczniki szkolne będące na stanie biblioteki szkolnej (w tym „Nasz Elementarz” i „Tiger 1”– podręczniki dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej) udostępniane/wypożyczane są na ogólnie przyjętych zasadach biblioteki szkolnej, a obowiązujących każdego ucznia - czytelnika biblioteki szkolnej.
3. Istnieje możliwość wykupienia obiadów przez Rodziców – koszt zależny od firmy cateringowej dowożącej porcje obiadowe.
4. Szkoła podstawowa bierze udział w programach „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.
5. Każdy uczeń ma prawo do udziału w zajęciach dodatkowych/pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
6. Uczniów obowiązuje noszenie mundurków tzw. bluzy szkolnej, zmiana obuwia oraz strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego i zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
7. W ciągu roku szkolnego obchodzimy święta państwowe i szkolne, wówczas obowiązuje stój galowy: biała bluzka/koszula/T-shirt oraz granatowe lub czarne spodnie/spódniczka (również może być bluza szkolna).
8. Szkoła nie odpowiada za wartościowe przedmioty przynoszone przez uczniów.
9. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, jeśli jednak muszą wykonać telefon do Rodziców/Prawnych Opiekunów najpierw zgłaszają ten fakt nauczycielowi. Każdy uczeń może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.
10. W szkole funkcjonuje elektroniczna aplikacja dziennika lekcyjnego (e-dziennik), do której bezpłatny dostęp za pośrednictwem sieci Internet mają Rodzice uczniów w zakresie dotyczącym ich dziecka.
11. Rodzic ma obowiązek zgłaszania wychowawcy (telefon do sekretariatu szkoły, informacja e-mail za pośrednictwem e-dziennika) nieobecność dziecka w szkole najpóźniej w dniu jego nieobecności do godz. 10.00.
12. Nauczyciele i rodzice mogą wzajemnie kontaktować się za pomocą e-dziennika oraz osobiście w drugie poniedziałki miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 podczas dyżurów nauczycielskich.
13. Wywiadówki/spotkania z wychowawcami dla Rodziców zaplanowano na dni: 08.09.2014, 13.10.2014, 08.12.2014, 12.01.2015, 16.02.2015, 13.04.2015, 11.05.2015 (w przypadku zmiany terminów lub dodania nowego - Rodzice zostaną poinformowani).
14. Posiedzenie Zespołów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbędzie się 25 września 2014 roku o 14.00.
Rodzic w każdym momencie może wystąpić o dodatkowe wsparcie/pomoc dla swojego dziecka.
15. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015 na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego:
a) 14.10.2014 – Dzień Edukacji Narodowej,
oraz
b)  10.11.2014,
c)  2 i 5.01.2015,
d)  1.04.2015 – sprawdzian w klasie VI – dotyczy dzieci oddziałów przedszkolnych, uczniów szkoły podstawowej (kl. I-V) i gimnazjum,
e)  21, 22, 23.04.2015 – egzamin gimnazjalny - dotyczy uczniów gimnazjum (kl. I-II),
f) 5.06.2015.
Dla dzieci, które w domu nie mają zapewnionej opieki w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze. W celu prawidłowej organizacji zajęć opiekuńczych w tych dniach Rodzice zostaną poproszeni o pisemne potwierdzenie obecności dziecka w szkole.
16. Ubezpieczenie uczniów przez Rodziców jest dobrowolne.
17. Prosimy Rodziców i społeczność lokalną o pomoc w:
a) organizacji uroczystości klasowych, szkolnych i środowiskowych,
b) organizacji konkursów i zawodów, a które odbywają się w naszej szkole – etapy szkolne, gminne, powiatowe, rejonowe,
c) dojazdów uczniów na konkursy i zawody sportowe.
18. Dziękujemy Oddziałowym i Szkolnej Radzie Rodziców oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły za wspieranie naszej pracy.

 

Rada Pedagogiczna ZSP w Jabłowie

______________________________________________________________________________________

Organ prowadzący szkołę - Urząd Gminy Starogard Gdański - refunduje szczepienia dla dziewcząt z rocznika 2002. Pozostali zainteresowani rodzice mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu szczepionek. Szczegóły znane są szkolnemu koordynatorowi p. Teresie Adamczyk oraz pielęgniarce szkolnej. Pierwsze szczepienie zaplanowane jest na ostatnie dni maja.

Prosimy Rodziców o jak najszybsze podjęcie decyzji w sprawie szczepienia córek.
 

   

______________________________________________________________________________________Najbliższa wywiadówka śródokresowa dla rodziców odbędzie się 12 maja 2014 r.

Zapraszamy :)
 

Informacja dla Rodziców przekazana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Starogardzie Gdańskim

więcej informacji pod podanym adresem poniżej:

http://wsse-poznan.pl/wp-content/uploads/2012/08/Mity-o-wszawicy.pdf

______________________________________________________________________________________

W szkołach i oddziałach przedszkolnych należy kształtować nawyki higieniczne, które wesprą działania prozdrowotne domu rodzinnego ucznia. Załączamy stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu. Na tej podstawie zaczynamy szczotkowanie ząbków również u naszych milusińskich objętych wychowaniem przedszkolnym w Owidzu. Prosimy Rodziców o współpracę w tym zakresie z nauczycielką.

więcej informacji pod podanym adresem poniżej:

http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/PZ/Materia%C5%82y%20HD/stanowisko%20GIS.pdf

______________________________________________________________________________________


 

UWAGA RODZICE! 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

ujednolica zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół.
 

Na tej podstawie zostały opracowane zasady rekrutacji na rok 2014/2015 do:

1. Zespołów Wychowania Przedszkolnego przy ZSP w Jabłowie (w Owidzu i Lipinkach Szlacheckich),

2. oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy naszej szkole,

3. klasy I szkoły podstawowej,

4. klasy I gimnazjum. 

 

Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kryteria

i terminy składania deklaracji, zgłoszeń, wniosków i oświadczeń.

 

Termin składania wymaganych dokumentów upływa 31 marca 2014 roku.

W przypadku pytań
można kontaktować się z sekretariatem szkoły, wicedyrektorem i dyrektorem.

 

DOKUMENTY REKRUTACJI

 

  Rekrutacja do oddział przedszkolnego i ZWP

  zał. nr 1 Przedszkole - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  zał. nr 2 Przedszkole - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZWP

  zał. nr 3 Przedszkole - wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

  zał. nr 4 Przedszkole - wniosek o przyjęcie do ZWP

 

 

 

  Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej

  zał. nr 1 Szkoła Podstawowa - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do kl. I SP

  zał. nr 2 Szkoła Podstawowa - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do kl. I SP

 

 

 

  Rekrutacja do klasy I gimnazjum

  zał. nr 1 Gimnazjum - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do gimnazjum

  zał. nr 2 Gimnazjum - wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do kl. I PG

 

 

  oświadczenie nr 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

  oświadczenie nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

  oświadczenie nr 3 - oświadczenie o zatrudnieniu rodzica

  oświadczenie nr 4 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki

  oświadczenie nr 5 - oświadczenie o zatrudnieniu na terenie Gminy Starogard Gd.

  oświadczenie nr 6 - oświadczenie objęciu rodziny nadzorem kuratora sądowego lub wsparciem asystenta rodziny

  oświadczenie nr 7 - oświadczenie o kontynuacji nauki w ZSP w Jabłowie

  oświadczenie nr 8 - oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły

 

______________________________________________________________________________________Najbliższa wywiadówka odbędzie się 3 lutego 2014 r. Na spotkania z wychowawcami zapraszamy:

16.00 – rodziców dzieci przedszkolnych
16.30 – rodziców uczniów klas I-III szkoły podstawowej
17.00 – rodziców uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
17.30 – rodziców uczniów klas I-III gimnazjum
 


17 lutego na godzinę 16.30 zapraszamy Rodziców na spotkanie pt. RODZIC MOIM AUTORYTETEM prowadzone przez pana Henryk Jeszke - zachodniopomorskiego Rzecznika Praw Dziecka.
 


Uwaga najmłodsi!
Od 13 lutego wznowione zostają zajęcia sportowe dla najmłodszych. Termin: czwartki w godz. 17.30 - 18.30. Zajęcia prowadzi pan Jacek Toczek.

Zapraszamy :)
 

______________________________________________________________________________________

OFERTA DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH
DO RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM
W PROBLEMATYCE NOWYCH NARKOTYKÓW (DOPALACZY)


 

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY (GIS)


1. Strony internetowe GIS na których znajdują się ważne informacje dotyczące
zachowań zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym profilaktyki używania nowych
narkotyków.
www.gis.gov.pl
www.stacjazdrowia.gov.pl

2. Film edukacyjny (czas trwania 19 minut) – do wykorzystania na spotkaniach
z rodzicami.
Film przeznaczony jest zarówno dla rodziców oraz nauczycieli i uczniów. Zawarte
w nim elementy – wywiady z lekarzami toksykologami, terapeutami oraz młodymi
osobami używającymi nowe narkotyki – mają na celu podniesienie świadomości
rodziców, nauczycieli i uczniów na temat skutków zdrowotnych i społecznych używania
tych substancji. Film oparty jest na relacjach młodych ludzi uzależnionych
od narkotyków.
Szczegółowych informacji udzielają właściwe terenowe wojewódzkie i powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne.


KOMENDA GŁÓWNA POLICJI (KGP)


1. Strony internetowe jednostek organizacyjnych Policji na których znajdują się ważne
informacje dotyczące zachowań naruszających porządek prawny przez młodzież
w Polsce, w tym problematyki dotyczącej nowych narkotyków.
www.policja.pl / zakładka: Biuro Prewencji,
www.zyjbezpiecznie.policja.pl
Możliwość zorganizowania spotkania z rodzicami z udziałem przedstawiciela policji z:
- Komendy Powiatowej Policji (KPP),
- Komendy Miejskiej Policji (KMP),
- Komendy Rejonowej Policji (KRP).


KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII (KBPN)


1. Strony internetowe na których znajdują się ważne informacje dotyczące zachowań
zdrowotnych młodzieży w Polsce, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych
formy pomocy:
www.narkomania.gov.pl
www.dopalaczeinfo.pl
www.kbpn.gov.pl
Strona Krajowego Biura www.kbpn.gov.pl - Kompendium wiedzy o narkotykach
i narkomanii.
2. Strona Krajowego Biura dedykowana problematyce dopalaczy
www.dopalaczeinfo.pl. Strona zawiera rzetelnie informacje o dopalaczach.

3. Strona Poradni internetowej zleconej i finansowanej przez Krajowe Biuro
www.narkomania.org.pl
Poprzez e-Poradnię istnieje możliwość skorzystania z anonimowych porad
specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa).
Strona zawiera ponadto:
-bazę ośrodków pomocowych,
- wykaz aktów prawnych dotyczących narkomanii
- przegląd literatury fachowej dotyczącej narkomanii, w tym zagrożeń związanych
z dopalaczami.
4. Telefon zaufania prowadzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
pod numerem 801 – 199 – 990.
5. Ulotka dla rodziców „Nasze dzieci i zagrożenia. Dopalacze-wypalacze” – wydana w
ramach Kampanii Ministra Zdrowia i KBPN i dostępna do pobrania na stronie KBPN
pod adresem http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=885171 .
Ulotka może być wykorzystana podczas spotkań edukacyjnych z rodzicami w szkole.
6. Do wykorzystania scenariusz spotkania z rodzicami na temat dopalaczy pn. „Nowe
zagrożenia – dopalacze”, dostępny na stronie:
http://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707
7. W 2011 r. planowane jest przeprowadzenie przez KBPN edukacyjno-informacyjnej
kampanii społecznej poświęconej zmianie przekonań normatywnych związanych
z używaniem substancji odurzających – skierowanej do młodzieży i rodziców.


Dodatkowych informacji udziela:
sekretariat KBPN Anna Szczepańska
tel: (22) 641 15 01

 

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI (ORE)


1. Strony internetowe, na których znajdują się ważne informacje i materiały dotyczące
kompetencji wychowawczych rodziców, zapobiegania ryzykownym zachowaniom
młodzieży, w tym problematyki nowych narkotyków oraz różnych formy pomocy:
www.ore.edu.pl w zakładce Wychowanie i Profilaktyka. Strona ORE połączona jest
hiperłączem ze stroną Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN
www.scholaris.pl.
2. Scenariusz Spotkania z rodzicami w szkole. Nowe zagrożenie – „Dopalacze”,
przygotowany we współpracy z KBPN.
Celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na nowe zagrożenie, jakim są nowe
narkotyki tzw. „dopalacze”, oraz dostarczenie podstawowych informacji o tych środkach
psychoaktywnych.
Ważnym celem spotkania jest również ukazanie rodzicom czynników chroniących
dziecko przed używaniem narkotyków, w tym wyrażanie stanowczej dezaprobaty,
prowadzenie rozmów z dzieckiem na temat zagrożeń wynikających z używania nowych
narkotyków oraz troskliwej kontroli dziecka.
3. Program „Szkolna Interwencja profilaktyczna” opisany wyżej powinien być
realizowany we współpracy z rodzicami.
Przeszkolony nauczyciel przekazuje rodzicom ważne informacje na temat kontaktu
dziecka z narkotykami i związanych z tym zagrożeń, wspiera ich i zawiera z nimi
i z uczniem kontrakt. Kontrakt zobowiązuje ucznia do zaniechania używania środków
odurzających, a rodziców i nauczyciela do wspólnego monitorowania postępowania
dziecka. 11
4. Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Głównym celem programu jest
podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i wychowawców, wspieranie ich
w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Program przyczynia
się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi – najważniejszego czynnika
chroniącego młodzież przed zachowaniami problemowymi, w tym sięgania
po substancje psychoaktywne.
Na warsztatach pt.„Nastolatek” rodzice uczą się, jak radzić sobie z problemami wieku
dorastania takimi, jak: młodzieńczy bunt, zachowania ryzykowne nastolatków
(narkotyki, przedwczesny seks), wpływ mediów.
ORE prowadzi szkolenia edukatorów oraz realizatorów programu. Na stronie
www.ore.edu.pl/programy dostępna jest lista koordynatorów i przeszkolonych
realizatorów w województwach.
5. Poradnik dla rodziców „Jak kochać i wymagać” stworzony w oparciu o program
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zawiera najważniejsze wskazania
wychowawcze i podpowiedzi konkretnych zachowań rodziców i opiekunów, propozycje
ćwiczeń i materiały do refleksji. W praktyczny sposób uczy właściwego komunikowania
się z dzieckiem wzmacniającego więź emocjonalną, wyznaczania granic
i wprowadzania zdrowych zasad dyscypliny, co zabezpiecza dziecko przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym używaniem substancji
psychoaktywnych.
Dostępny na stronie głównej ORE www.ore.edu.pl w zakładce e-poradniki.
Dodatkowych informacji udzielają:
- Koordynatorzy lub instruktorzy wyżej wymienionych programów, których wykaz
z podziałem na województwa wraz danymi do kontaktu znajduje się na stronie ORE,
w zakładce Programy.
- Pracownia Wychowania i Profilaktyki: tel: (22) 825 44 51
Joanna Szymańska tel. wew. 106; e-mail: joanna.szymanska@ore.edu.pl;
Dorota Macander tel. wew. 105; e-mail: dorota.macander@ore.rdu.pl;
Maria Talar tel. wew. 116; e-mail: maria.talar@ore.edu.pl;